0918 584 2125

تـراکت

traket

بادکنـک

Balloon

ساک خرید

shopping bag

کارت ویزیت

business card

جعبه های فست فود

Fast food box

سـرنسخه

prescription

لیبل

Lable

فـاکتور

Factor

پـاکـت

Envelope

بنر فوری

Banner
هدایا و تجهیزات نمایشگاهی
Gifts and Exhibition Equipment
چاپ پایتخت چگونه کار میکند ؟
تکمیل سفارشات
سفارش خود را جهت ارسال چـاپ تـایـیـد نـمایـیـد.
ارسال فایل چاپی
درصورت نیـاز بـه فـایل , فایل مورد نظر خود را پیوست کنید.
انتخاب مشخصات
سفارش را بر اساس نیاز های خـود سفارشی سازی نمایید.
انتخاب محصول
سفـارش خـود را از بین خدمات ارائــه شـده انـتـخـاب کنـیـد.
مطالب و مقالات چاپخانه
اخبار چاپخانه پایتخت